0 مخالف

مجموعه طول نقاط که تقعّر منحنی به معادله‌ی y=-2x2+3، رو به بالا باشد، به کدام صورت است؟

<p>مجموعه طول نقاط که تقعّر منحنی به معادله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn></mrow></mfrac></math>، رو به بالا باشد، به کدام صورت است؟</p>

مجموعه طول نقاط که تقعّر منحنی به معادله‌ی y=-2x2+3، رو به بالا باشد، به کدام صورت است؟

  1. x<1
  2. x<2
  3. x>2
  4. x>3

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

y=-2x2+3y'=4xx2+32=4x2+32-22xx2+34xx2+34=x2+34x2+12-16x2x2+34=12-12x2x2+33

 

چون جهت تقعّر باید رو به بالا باشد پس لازم است y">0. با توجه به مثبت بودن مخرج کسر y"، داریم

 

y">012-12x2>0x2<1x<1

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ