0 مخالف

اگر داشته باشیم [5x]=5[x]+2، دقیق‌ترین محدوده‌ی A = x-[x] کدام است؟

<p>اگر داشته باشیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>[</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>]</mo><mo>=</mo><mn>5</mn><mo>[</mo><mi>x</mi><mo>]</mo><mo>+</mo><mn>2</mn></math>، دقیق&zwnj;ترین محدوده&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>-</mo><mo>[</mo><mi>x</mi><mo>]</mo></math> کدام است؟</p>

اگر داشته باشیم [5x]=5[x]+2، دقیق‌ترین محدوده‌ی A = x-[x] کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

1) 0A<15

2) 15A<25

3)25A<35

4) 35A<45

# ریاضیات # حسابان
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3) می‌دانیم که 0x-[x]<1 ولی این برای هر x دلخواهی درست است پس

05x-[5x]<1

از طرفی طبق فرض [5x] = 5[x] + 2 یعنی:

05x-5[x]-2<1

یا به عبارت دیگر، 25x-5[x] <3 و می‌دانیم 5x-5[x] = 5A،

بنابراین

25A<35

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ