0 مخالف

حد عبارت x2-x-22x-x2+12 وقتی x2- را بیابید.

<p>حد عبارت <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mfenced open="|" close="|"><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mrow><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><msqrt><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>12</mn></msqrt></mrow></mfrac></math> وقتی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>&#8594;</mo><msup><mn>2</mn><mo>-</mo></msup></math> را بیابید.</p>

حد عبارت x2-x-22x-x2+12 وقتی x2- کدام است؟

  1. -3
  2. -2
  3. 2
  4. 3

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 2

limx2-x2-x-22x-x2+12=limx2-x-2x+12x-x2+12=limx2--x-2x+12x-x2+12=HOPlimx2--2x+12-2x2x2+12=-2

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ