0 مخالف

جدول زیر را کامل کنید.

24 8 4
18 6 3
؟ 10 5

<p style="text-align: right;">جدول زیر را کامل کنید.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 18.3422%; height: 64px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">24</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">8</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">18</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">6</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">3</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">؟</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">10</td>
<td style="width: 33.3333%; text-align: center;">5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول زیر را کامل کنید.

24 8 4
18 6 3
؟ 10 5

 

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

راه اول:

ستون سوم یعنی ستونی که علامت سوال در آن قرار دارد با ضرب عدد 6 در ستون اول و ضرب عدد 3 در ستون دوم به دست می‌آید. پس علامت سوال برابر است با

6×5 = 3×10 = 30

راه دوم:

در هر ستون، با ضرب عدد 2 در اولی و جمع آن با عدد دوم، سومی به دست می‌آید.

2×4 - 3 = 5

2×8 -6 = 10

2×24 - 18 = 30

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ