0 مخالف

جواب کلی معادله‌ی مثلثاتی cos5xcos3x-sin3xsinxcos2x=1 را بیابید.

<p>جواب کلی معادله&zwnj;ی مثلثاتی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mrow><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>5</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced><mo>-</mo><mi>sin</mi><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced><mi>sin</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced></mrow><mrow><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>2</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced></mrow></mfrac><mo>=</mo><mn>1</mn></math> را بیابید.</p>

جواب کلی معادله‌ی مثلثاتی cos5xcos3x-sin3xsinxcos2x=1، به کدام صورت است؟

  1. kπ3
  2. kπ2
  3. 25
  4. 2kπ3

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 1، با توجه به فرمول‌های تبدیل ضرب به جمع و نیز فرمول‌های تبدیل جمع به ضرب، داریم

 

cos5xcos3x-sin3xsinxcos2x=112cos8x+cos2x-12cos2x-cos4xcos2x=112cos8x+cos4xcos2x=1122cos8+42xcos8-42xcos2x=1cos6xcos2xcos2x=1xkπ2+π4cos6x=16x=2kπx=3

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ