0 مخالف

دنباله‌ی nn+1+n، چگونه است؟

<p>دنباله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="{" close="}"><mfrac><msqrt><mi>n</mi></msqrt><mrow><msqrt><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></msqrt><mo>+</mo><msqrt><mi>n</mi></msqrt></mrow></mfrac></mfenced></math>، چگونه است؟</p>

دنباله‌ی nn+1+n، چگونه است؟

  1. بی‌کران - یکنوا
  2. کراندار - غیریکنوا
  3. کراندار - نزولی
  4. کراندار - صعودی

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 4،

limnnn+1+n=limnn2n=12

 

چون دنباله همگراست، پس کراندار است.

برای تعیین یکنوا یا غیریکنوا بودن دنباله، ابتدا آن را به صورت زیر نوشته و از دنباله یا در واقع تابع نظیر آن، مشتق می‌گیریم.

an=nn+1+n=nn+1-n=n2+n-nan'=2n+12n2+n-1

 

اما برای هر n1، an'>0 زیرا

 

an'>02n+12n2+n>12n+1>2n2+n4n2+4n+1>4n2+4n1>0

 

و چون رابطه‌ها بازگشت‌پذیرند، لذا an'>0. بنابراین دنباله صعودی است.

 

توجه کنید که چون در گزینه‌ی 3، اشاره به غیریکنوایی دنباله شده است، نمی‌توانیم جمله‌ی اول را با حد آن مقایسه کنیم. زیرا این راه‌کار زمانی به کار می‌رود که بدانیم دنباله حتما یکنواست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ