0 مخالف

اگر fx=x+11x2-3x-4 و gx=3x-4، نقطه‌ی تلاقی مجانب‌های نمودار تابع f-g را بیابید.

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>11</mn></mrow><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>4</mn></mrow></mfrac></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mfrac><mn>3</mn><mrow><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>4</mn></mrow></mfrac></math>، نقطه&zwnj;ی تلاقی مجانب&zwnj;های نمودار تابع <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>-</mo><mi>g</mi></math> را بیابید.</p>

اگر fx=x+11x2-3x-4 و gx=3x-4، نقطه‌ی تلاقی مجانب‌های نمودار تابع f-g کدام است؟

  1. -1,0
  2. -1,2
  3. 4,-1
  4. 4,0

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 1، ابتدا ضابطه‌ی f-g را تشکیل می‌دهیم

 

f-gx=fx-gx=x+11x-4x+1-3x-4=x+11-3x+1x-4x+1f-gx=8-2xx-4x+1=-2x-4x-4x+1=-2x+1 ; x-1,4

 

اکنون مجانب‌های این تابع را می‌یابیم

 

x=-1 :مجانب قائم

y=0 :مجانب افقی

 

A-1,0 :محل تلاقی مجانب‌ها

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ