0 مخالف

از نقطه‌ی A0,α دو خط مماس عمود بر هم بر منحنی به معادله‌ی y=12x2+3 رسم شده است. α را بیابید.

<p>از نقطه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mfenced><mrow><mn>0</mn><mo>,</mo><mi>&#945;</mi></mrow></mfenced></math> دو خط مماس عمود بر هم بر منحنی به معادله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn></math> رسم شده است. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#945;</mi></math> را بیابید.</p>

از نقطه‌ی A0,α دو خط مماس عمود بر هم بر منحنی به معادله‌ی y=12x2+3 رسم شده است. α کدام است؟

  1. 32
  2. 2
  3. 94
  4. 52

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 4، معادله‌ی خط گذرنده از نقطه‌ی A0,α با شیب مجهول m به صورت y=mx+α است. حال معادله‌ی تلاقی این خط با منحنی را تشکیل داده و شرط مماس بودن را اعمال می‌کنیم

 

mx+α=x22+3x22-mx+3-α=0=0m2+2α-6=0

 

چون دو خط بر هم عمودند داریم

 

m1·m2=-1ca=-12α-6=-1α=52

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ