0 مخالف

قرار دادن سه کتاب ریاضی متمایز و سه کتاب فیزیک متمایز به صورت یک در میان، در یک طبقه کتابخانه

<p>قرار دادن سه کتاب ریاضی متمایز و سه کتاب فیزیک متمایز به صورت یک در میان، در یک طبقه کتابخانه</p>

سه کتاب ریاضی متمایز و سه کتاب فیزیک متمایز داریم، به چند طریق می‌توان این کتاب‌ها را به صورت یک در میان، در یک طبقه کتابخانه قرار داد؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

کتاب‌های فیزیک به $3!$ حالت مختلف و کتاب‌های ریاضی نیز به $3!$ حالت مختلف می‌توانند مرتب شوند، اما هر ترتیبی از این شش کتاب به دو صورت می‌تواند ظاهر شود، زیرا میتوانیم یک‌بار با کتاب فیزیک شروع کنیم و یک‌بار با کتاب ریاضی

 

$2 \times 3! \times 3! = 72$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ