0 مخالف

مجموع سری k=18k-5k+110k را بیابید.

<p>مجموع سری&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle displaystyle="false"><munderover><mo>&#8721;</mo><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mo>&#8734;</mo></munderover></mstyle><mfrac><mrow><msup><mn>8</mn><mi>k</mi></msup><mo>-</mo><msup><mn>5</mn><mrow><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msup></mrow><msup><mn>10</mn><mi>k</mi></msup></mfrac></math> را بیابید.</p>

مجموع سری k=18k-5k+110k کدام است؟

  1. -2
  2. -1
  3. 1
  4. 2

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

k=18k-5k+110k=k=1810k-k=15×510k=k=145k-k=15×12k= 451-45-5×121-12=4-5=-1

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ