0 مخالف

اگر α و β ریشه‌های معادله‌ی x(5x+3)=2 باشند، به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب‌های معادله‌ی 4x2-kx+25=0 به صورت 1α2,1β2 است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#945;</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#946;</mi></math> ریشه&zwnj;های معادله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn><mo>)</mo><mo>=</mo><mn>2</mn></math> باشند، به ازای کدام مقدار <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>k</mi></math> مجموعه جواب&zwnj;های معادله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>4</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>k</mi><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>25</mn><mo>=</mo><mn>0</mn></math> به صورت <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="{" close="}"><mrow><mfrac><mn>1</mn><msup><mi>&#945;</mi><mn>2</mn></msup></mfrac><mo>,</mo><mfrac><mn>1</mn><msup><mi>&#946;</mi><mn>2</mn></msup></mfrac></mrow></mfenced></math> است؟</p>

اگر α و β ریشه‌های معادله‌ی x(5x+3)=2 باشند، به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب‌های معادله‌ی 4x2-kx+25=0 به صورت 1α2,1β2 است؟

  1. 27
  2. 28
  3. 29
  4. 31

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

می‌دانیم در معادله‌ی درجه دوم ax2+bx+c=0 اگر a+c=b باشد، یکی از ریشه‌ها -1 و دیگری -ca است. همچنین اگر a+b+c=0 باشد، یکی از ریشه‌ها 1 و دیگری ca است. پس ریشه‌ی معادله‌ی اول α=-1 و ریشه‌ی معادله‌ی دوم 1α2=1 می‌باشد. لذا باید مجموع ضرایب معادله‌ی دوم صفر باشد.

 

4+(-k)+25=0k=29

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ