0 مخالف

با چهار تا عدد 7 و یک عدد 1 معادله‌ای بسازید که برابر با 100 باشد.

<p>با چهار تا عدد 7 و یک عدد 1 معادله&zwnj;ای بسازید که برابر با 100 باشد.</p>

با چهار تا عدد 7 و یک عدد 1 معادله‌ای بسازید که برابر با 100 باشد. دقت کنید که جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و استفاده از پرانتز مجاز است.

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

7+17×7+7=100

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ