0 مخالف

PH یک نمونه از شیر منیزی برابر با 12.7 است. غلظت یون‌های هیدرونیم این محلول چند برابر یون‌های هیدروکسید است؟

<p><span style="left: 932.2px; top: 178.338px; font-size: 20px; font-family: sans-serif;">PH </span>یک نمونه از شیر منیزی برابر با 12.7 است. غلظت یون&zwnj;های هیدرونیم این محلول چند برابر یون&zwnj;های هیدروکسید است؟</p>

PH یک نمونه از شیر منیزی برابر با 12.7 است. غلظت یون‌های هیدرونیم این محلول چند برابر یون‌های هیدروکسید است؟

# شیمی
پاسخ‌ها

PH=12.7 POH=14-12.7=1.3H+=10-PHH+=10-12.7=10-13×100.3H+=2×10-13     1OH-=10-POHOH-=10-1.3=10-2×10-0.7OH-=5×10-2     21,2H+OH-=2×10-135×10-2=4×10-12

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ