0 مخالف

معادله واکنش زیر را موازنه کنید.

Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

<p>معادله واکنش زیر را موازنه کنید.</p>
<p style="text-align: center;"><math class="wrs_chemistry" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>Cu</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msub><mi>HNO</mi><mn>3</mn></msub><mo>&#160;</mo><munder><mo>&#8594;</mo><mrow/></munder><mo>&#160;</mo><msub><mrow><mi>Cu</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>NO</mi><mn>3</mn></msub><mo>)</mo></mrow></mrow><mn>2</mn></msub><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msub><mi>NO</mi><mn>2</mn></msub><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msub><mi mathvariant="normal">H</mi><mn>2</mn></msub><mi mathvariant="normal">O</mi></math></p>

معادله واکنش زیر را موازنه کنید.

Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

# شیمی
پاسخ‌ها

بهتر روش این است که با عناصر با کوچکترین فراوانی شروع کنیم. در این سوال Cu در هر دو طرف واکنش برابر 1 است. پس به سراغ گزینه‌ی بعدی یعنی H می‌رویم، سمت راست واکنش 2 تا H و سمت چپ 1 عدد H داریم، پس به عنصر HNO3 ضریب 2 می‌دهیم:

Cu + 2 HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

در هر مرحله با هر تغییر ضرایب دو طرف را بررسی می‌کنیم:

سمت چپ

Cu = 1

H = 1*2 =2

N = 1*2 = 2

O = 2 * 3 = 6

با تغییر بالا می‌بینیم که تعداد O در سمت چپ 6 و سمت راست 9 خواهد بود. پس باید دقت کنیم که عدد ضریب 2 که در بالا اضافه کردیم کم بوده پس چون در سمت راست هم 2 تا H داریم پس عددی زوج غیر از دو مانند 4 را به جای ضریب HNO3 می‌دهیم. یعنی:

Cu + 4 HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

با این کار تعداد عناصر O در سمت چپ به 12 و H به 4 و N نیز به 4 می‌رسد.

سمت راست واکنش فقط در عبارت H2O عنصر H را داریم پس به آن ضریب 2 می‌دهیم.

و برای N نیز که در سمت راست در دو عنصر مشاهده می‌شود کافی است به NO2 ضریب 2 بدهیم.

پس خواهیم داشت:

Cu + 4 HNO3  Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

حال کافی‌است تعداد عناصر O در سمت راست را بررسی کنیم که برابر است با

O = 6 + 4  + 2 = 12

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ