0 مخالف

اگر A یک ماتریس وارون‌پذیر 3×3 با درایه‌ها در میدان باشد و داشته باشیم tr A = tr A2=0 و det A=1، آنگاه A3=I.

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> یک ماتریس وارون&zwnj;پذیر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>3</mn><mo>&#215;</mo><mn>3</mn></math> با درایه&zwnj;ها در میدان <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math> باشد و داشته باشیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mtext>tr</mtext><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mtext>tr</mtext><mo>&#160;</mo><msup><mi>A</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><mn>0</mn></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mtext>det</mtext><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></math>، آنگاه <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>A</mi><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><mi>I</mi></math>.</p>

اگر A یک ماتریس وارون‌پذیر 3×3 با درایه‌ها در میدان باشد و داشته باشیم tr A = tr A2=0 و det A=1، آنگاه A3=I.

# ریاضیات # جبر خطی
پاسخ‌ها

اگر fA(x) و fA-1(x) به ترتیب چندجمله‌ای مشخصه‌ی A و A-1 باشند، آنگاه با توجه به اینکه tr(A)=0 و det A=1، داریم fA(x)=x3+ax-1 بنابراین

 

$f_{A^{-1}}(X)=\dfrac{(-x)^3}{det A} f_A (\dfrac{1}{x})$

 

$= - x^3 (\dfrac{1}{x^3} + \dfrac{a}{x} -1) = x^3-ax^2-1$

 

بنابراین tr(A-1)=a. با توجه به اینکه fA(A)=0 و tr (A2)=0 داریم

 

A3+aA-I=0 A2+aI =A-1 tr(A2) +3a=tr(A-1)=a 3a=a  a=0 fA(x) = x3-1 A3-I=0  A3=I

 

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ