0 مخالف

نشان دهید

Hom(6, 3)3

<p>نشان دهید</p>
<p style="text-align: center;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mtext>Hom</mtext><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi></msub><mo>(</mo><msub><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mn>6</mn></msub><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">&#8474;</mi><mo>&#8853;</mo><msub><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mn>3</mn></msub><mo>)</mo><mo>&#8773;</mo><msub><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mn>3</mn></msub></math></p>

نشان دهید

Hom(6, 3)3

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

بنابر قضیه‌ای

Hom(6,3)Hom(6,)Hom(6,3)

همچنین اگر m و n اعداد طبیعی باشند و d=(m,n)، آنگاه Hom(m,n)d، بنابراین Hom(6,3)3. از طرف دیگر اگر G گروهی باشد که مرتبه هر عضو آن متناهی و H گروه دیگری که به جز عضو همانی، عضوی از مرتبه‌ی متناهی نداشته باشد، آنگاه Hom(G,H)=1، زیرا اگر α:GH یک همریختی و xG دلخواه باشد، آنگاه x از مرتبه‌ی متناهی مانند k است، پس xk=e و لذا (α(x))k=e و با توجه به خاصیت H، α(x)=e و در نتیجه α فقط همریختی بدیهی است. با توجه به توضیح فوق Hom(6,)=1 و در نتیجه

Hom(6,3)eHom(6,3)3

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ