0 مخالف

فرض کنید M یک R-مدول ساده باشد. نشان دهید تعداد زیر مدول‌های MM، می‌تواند نامتناهی باشد.

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> یک <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدول ساده باشد. نشان دهید تعداد زیر مدول&zwnj;های <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>&#8853;</mo><mi>M</mi></math>، می&zwnj;تواند نامتناهی باشد.</p>

فرض کنید M یک R-مدول ساده باشد. نشان دهید تعداد زیر مدول‌های MM، می‌تواند نامتناهی باشد.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

را به عنوان -مدول در نظر می‌گیریم، پس یک فضای برداری حقیقی با بعد یک است و لذا زیرفضا(زیر مدول) غیربدیهی ندارد. بنابراین  یک -مدولِ ساده است.
حال در مدول

=(x,y)| x,y 

 

برای هر عدد حقیقی k، مجموعه‌ی Nk=(x,kx)| x زیرمدولی از است و Nkها دو به دو متمایزند.

بنابراین تعداد نامتناهی زیرمدول دارد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ