0 مخالف

کلمه‌ی سه‌حرفی با حروف کلمه‌ی CHAIR که شامل A باشد

<p>کلمه&zwnj;ی سه&zwnj;حرفی با حروف کلمه&zwnj;ی CHAIR که شامل A باشد</p>

با حروف کلمه‌ی CHAIR چند کلمه‌ی $3$ حرفی می‌توان ساخت به طوری که شامل حرف A باشد؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

یکی از سه حرف باید A باشد که در سه جایگاه مختلف می‌تواند فرار بگیرد، حال برای دو حرف دیگر به ترتیب $4$ و $3$ انتخاب داریم:

 

$3 \times 4 \times 3 = 36$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ