0 مخالف

کدام عقیده‌ی کانت، تحولی عظیم در کارکرد عقل به وجود آورد و او وظیفه‌ی عقل را چه چیزی میدانست؟

<p>کدام عقیده&zwnj;ی کانت، تحولی عظیم در کارکرد عقل به وجود آورد و او وظیفه&zwnj;ی عقل را چه چیزی میدانست؟</p>

کدام عقیده‌ی کانت، تحولی عظیم در کارکرد عقل به وجود آورد و او وظیفه‌ی عقل را چه چیزی میدانست؟

# فلسفه
پاسخ‌ها

به نظر کانت مفاهیمی مانند وجود، ضرورت، امکان و علیت، ساختار ذهن انسان‌اند و عقل و ذهن، اشیاء خارجی را در این ساختار درک می‌کند. او عقل را به امری بدل کرد که مفاهیم ذهنی را شناسائی می‌کند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ