0 مخالف

کدام فیلسوف یونانِ باستان از حقیقتی به نام "لوگوس" سخن گفته؟

<p>کدام فیلسوف یونانِ باستان از حقیقتی به نام "لوگوس" سخن گفته؟</p>

کدام فیلسوف یونانِ باستان از حقیقتی به نام "لوگوس" سخن گفته؟ معنای آن را در نزد وی شرح دهید.

# فلسفه
پاسخ‌ها

هراکلیتوس.
لوگوس در نزد او هم به معنای عقل است و هم نُطق. کلمه و سخن در نزد او ظهور و پرتو عقل است. عقل همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند و هم کلمات و سخن و به نظر او اشیاء عالم، همان کلمات عقل و بیان علم و حکمت او هستند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ