0 مخالف

فرض کنیم M و N دو R-مدول باشند و φ:MN یک R-همریختی پوشا. اگر K و L، زیرمدول‌هایی از M باشند با این ویژگی که M = K+L و K  L = Ker(φ). ثابت کنید N = φ(K)  φ(L).

<p>فرض کنیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> و&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>N</mi></math> دو <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدول باشند و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#966;</mi><mo>:</mo><mi>M</mi><mo>&#8594;</mo><mi>N</mi></math> یک <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-همریختی پوشا. اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>K</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#1608;</mi><mo>&#160;</mo><mi>L</mi></math>، زیرمدول&zwnj;هایی از&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> باشند با این ویژگی که&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>K</mi><mo>+</mo><mi>L</mi></math> و&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>K</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8745;</mo><mo>&#160;</mo><mi>L</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>K</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mo>(</mo><mi>&#966;</mi><mo>)</mo></math>. ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>N</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>&#966;</mi><mo>(</mo><mi>K</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#8853;</mo><mo>&#160;</mo><mi>&#966;</mi><mo>(</mo><mi>L</mi><mo>)</mo></math>.</p>

فرض کنیم M و N دو R-مدول باشند و φ:MN یک R-همریختی پوشا. اگر K و L، زیرمدول‌هایی از M باشند با این ویژگی که M = K+L و K  L = Ker(φ). ثابت کنید N = φ(K)  φ(L).

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

فرض کنیم n  N. می‌دانیم φ پوشاست پس عضوی مانند m در M موجود است که φ(m) = n.

از طرفی طبق فرض می‌دانیم m = k + l که در آن kK و l L. بنابراین چون φ همریختی است پس φ(k) + φ(l) = n.

حال کافی است نشان دهیم φ(K)φ(L) = {0}. فرض کنیم x عضوی دلخواه از این اشتراک باشد، یعنی x = φ(k) = φ(l) که در آن kK و lL.

طبق تساوی قبل می‌توان گفت k-l Ker(φ) و طبق فرض می‌دانیم KL = Ker(φ)، پس k - l KL. بنابراین بوضوح k,l KL= Ker(φ).

در نتیجه:

x = φ(k) = φ(l) = 0.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ