0 مخالف

فرض کنیم M یک R-مدول باشد و φ:MM یک R-همریختی. اگر φ2 = φ، ثابت کنید M = Ker(φ)  Im(φ).

<p>فرض کنیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> یک <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدول باشد و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#966;</mi><mo>:</mo><mi>M</mi><mo>&#8594;</mo><mi>M</mi></math> یک <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-همریختی. اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>&#966;</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>&#966;</mi></math>، ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mtext>Ker</mtext><mo>(</mo><mi>&#966;</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#8853;</mo><mo>&#160;</mo><mtext>Im</mtext><mo>(</mo><mi>&#966;</mi><mo>)</mo></math>.</p>

فرض کنیم M یک R-مدول باشد و φ:MM یک R-همریختی. اگر φ2 = φ، ثابت کنید M = Ker(φ)  Im(φ).

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

برای حل سوال، ابتدا نشان می‌دهیم که هر عضو M به صورت x + y نوشته می‌شود که:

x  ker(φ)y  Im(φ)

می‌دانیم φ2-φ = 0.

پس اگر m عضوی دلخواه از M باشد، خواهیم داشت:

φ(φ(m)-m) = 0

عبارت بالا به این معنی‌است که φ(m)-m ker(φ). بنابراین با قرار دادن y = φ(m) داریم m = y + x که x ker(φ).

در مرحله‌ی دوم باید نشان دهیم ker(φ)  Im(φ) = .

فرض کنیم x عضوی از این اشتراک باشد. پس x = φ(m) و از طرفی φ(x) = φ(φ(m)) =φ(m) = 0.

ولی می‌دانیم x = φ(m) = 0. در نتیجه

ker(φ)  Im(φ) = {0}

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ