0 مخالف

R-مدولی متناهی-مولد مثال بزنید که به عنوان گروه آبلی، متناهی-مولد نباشد.

<p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدولی متناهی-مولد مثال بزنید که به عنوان گروه آبلی، متناهی-مولد نباشد.</p>

R-مدولی متناهی-مولد مثال بزنید که به عنوان گروه آبلی، متناهی-مولد نباشد.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

مثال اول:

فرض کنیم k یک میدان و k[x] حلقه‌ی چند جمله‌ای‌ها با ضرایب در k باشد. این حلقه به عنوان k[x]-مدول متناهی-مولد است( با 1 تولید می‌شود) ولی به عنوان گروه آبلی متناهی-مولد نیست.

مثال دوم:

به عنوان حلقه با 1 تولید می‌شود ولی به عنوان -مدول متناهی-مولد نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ