0 مخالف

فرض کنید M، R-مدولی غیرصفر باشد. N زیرمدول سره‌ای از M و x  M\N. ثابت کنید مجموعه‌ی Γ = K  M | N K, x  K عضوی ماکسیمال دارد.

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدولی غیرصفر باشد. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>N</mi></math> زیرمدول سره&zwnj;ای از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8712;</mo><mo>&#160;</mo><mi>M</mi><mo>\</mo><mi>N</mi></math>. ثابت کنید مجموعه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#915;</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced open="{" close="}"><mrow><mi>K</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8804;</mo><mo>&#160;</mo><mi>M</mi><mo>&#160;</mo><mo>|</mo><mo>&#160;</mo><mi>N</mi><mo>&#8834;</mo><mo>&#160;</mo><mi>K</mi><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8713;</mo><mo>&#160;</mo><mi>K</mi></mrow></mfenced></math> عضوی ماکسیمال دارد.</p>

فرض کنید M، R-مدولی غیرصفر باشد. N زیرمدول سره‌ای از M و x  M\N. ثابت کنید:

  • مجموعه‌ی Γ = K  M | N K, x  K عضوی ماکسیمال دارد.
  • اگر M = Rx + N، آن‌گاه M زیرمدول ماکسیمالی دارد که شامل N است و x را در بر ندارد.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخی برای این سوال موجود نیست.
پیش نمایش پاسخ