0 مخالف

فرض کنیم L یک R-مدول باشد و M و N زیرمدول‌هایی از L. اگر M+N و M  N  متناهی-مولد باشند. نشان دهید M و N نیز متناهی-مولد هستند.

<p>فرض کنیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>L</mi></math> یک <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math>-مدول باشد و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>N</mi></math> زیرمدول&zwnj;هایی از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>L</mi></math>. اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>+</mo><mi>N</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8745;</mo><mo>&#160;</mo><mi>N</mi></math>&nbsp; متناهی-مولد باشند. نشان دهید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>N</mi></math> نیز متناهی-مولد هستند.</p>

فرض کنیم L یک R-مدول باشد و M و N زیرمدول‌هایی از L. اگر M+N و M  N  متناهی-مولد باشند. نشان دهید M و N نیز متناهی-مولد هستند.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

طبق فرض می‌دانیم M و N متناهی-مولد است، پس

M+N = <m1+n1,...,mt+nt>MN = <x1,...,xs>

حال فرض کنیم mM، بوضوح m  M+N، یعنی:

m = r1(m1+n1) + ... + rt(mt+nt)

بنابراین

r1n1+ ... + rtnt  MN

پس توسط xi ها تولید می‌شود. در نتیجه برای M خواهیم داشت:

M = <m1,...,mt,x1,...,xs>

پس M و به طور مشابه N نیز متناهی-مولد هستند.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ