0 مخالف

یک فنر روی سطح افقی(بدون اصطکاک) به وزنه‌ای 200 گرمی متصل است وحرکت هماهنگ ساده، با دامنه‌ی 5 cm و بسامد زاویه‌ای 20 rads انجام می‌دهد. انرژی مکانیکی این نوسانگر چند ژول است؟

<p>یک فنر روی سطح افقی(بدون اصطکاک) به وزنه&zwnj;ای&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>200</mn></math> گرمی متصل است وحرکت هماهنگ ساده، با دامنه&zwnj;ی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><mtext>cm</mtext></math> و بسامد زاویه&zwnj;ای&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>20</mn><mo>&#160;</mo><mfrac bevelled="true"><mtext>rad</mtext><mi>s</mi></mfrac></math> انجام می&zwnj;دهد. انرژی مکانیکی این نوسانگر چند ژول است؟</p>

یک فنر روی سطح افقی(بدون اصطکاک) به وزنه‌ای 200 گرمی متصل است وحرکت هماهنگ ساده، با دامنه‌ی 5 cm و بسامد زاویه‌ای 20 rads انجام می‌دهد. انرژی مکانیکی این نوسانگر چند ژول است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

E=12mw2A2E=12×0.2×(202×0.052)E=0.1 J

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط