0 مخالف

کلمه‌ی سه‌حرفی بدون‌تکرار حروف، با حروف کلمه‌ی TRIANGLE

<p>کلمه&zwnj;ی سه&zwnj;حرفی بدون&zwnj;تکرار حروف، با حروف کلمه&zwnj;ی TRIANGLE</p>

با حروف کلمه‌ی TRIANGLE چند کلمه‌ی سه‌حرفی بدون تکرار حروف می‌توان نوشت؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

برای حرف اول $8$ انتخاب داریم، حرف دوم $7$ انتخاب و حرف سوم $6$ انتخاب

بنابراین تعداد کلمات سه‌حرفی برابر است با

 

$8 \times 7 \times 6 = \dfrac{8!}{5!} = 336$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ