0 مخالف

اگر الکترون در اتم هیدروژن از تراز n=4 به حالت پایه جهش یابد، انرژی فوتون گسیلی، چند الکترون ولت است؟

<p>اگر الکترون در اتم هیدروژن از تراز&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>n</mi><mo>=</mo><mn>4</mn></math> به حالت پایه جهش یابد، انرژی فوتون گسیلی، چند الکترون ولت است؟</p>

اگر الکترون در اتم هیدروژن از تراز n=4 به حالت پایه جهش یابد، انرژی فوتون گسیلی، چند الکترون ولت است؟(ER=13.6 ev)

# فیزیک
پاسخ‌ها

E =-ER(1nU2-1nL2)E=-13.6(116-11)E=12.75 ev

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط