0 مخالف

نشان دهید :

RIRJRR(I+J)

<p style="text-align: right;">نشان دهید :</p>
<p style="text-align: center;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mi>R</mi><mi>I</mi></mfrac><mo>&#8855;</mo><mfrac><mi>R</mi><mi>J</mi></mfrac><munder><mo>&#8773;</mo><mi>R</mi></munder><mfrac><mi>R</mi><mrow><mo>(</mo><mi>I</mi><mo>+</mo><mi>J</mi><mo>)</mo></mrow></mfrac></math></p>

فرض کنیم R یک حلقه و I , J دو ایده‌آل از آن باشد. ثابت کنید:

RIRJRR(I+J)

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

در حالت کلی‌تر می‌دانیم اگر M یک R-مدول باشد و I ایده‌آلی از R باشد، داریم:

RIMMIM

با جاگذاری صورت سوال در رابطه‌ی بالا داریم:

RIRJ RJIRJ

از طرفی IRJ I+JJ در نتیجه

RIRJ RJI+JJRI+J

دقت کنیم که یکریختی آخر بر اساس قضیه‌ی سوم یکریختی نوشته شده است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ