0 مخالف

آیا می‌توان ایزوتوپ X2561 را با روش شیمیایی از ایزوتوپ X2559 جدا کرد؟ از ایزوتوپ Y2661 چطور؟

<p>آیا می&zwnj;توان ایزوتوپ&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mmultiscripts><mi>X</mi><mprescripts/><mn>25</mn><mn>61</mn></mmultiscripts></math> را با روش شیمیایی از ایزوتوپ&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mmultiscripts><mi>X</mi><mprescripts/><mn>25</mn><mn>59</mn></mmultiscripts></math> جدا کرد؟ از ایزوتوپ&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mmultiscripts><mi>Y</mi><mprescripts/><mn>26</mn><mn>61</mn></mmultiscripts></math> چطور؟</p>

آیا می‌توان ایزوتوپ X2561 را با روش شیمیایی از ایزوتوپ X2559 جدا کرد؟ از ایزوتوپ Y2661 چطور؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

ایزوتوپ X2561 را از ایزوتوپ X2559 با روش شیمیایی نمی‌توان جدا کرد، زیرا ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای خواص شیمیایی یکسان هستند.

ایزوتوپ X2561 را با روش شیمیایی می‌توان ازایزوتوپ Y2661 جدا کرد، زیرا مربوط به دو عنصر با خواص شیمیایی متفاوت هستند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط