0 مخالف

نشان دهید هر مدول پروژکتیو متناهی-مولد روی یک حلقه‌ی جابجایی موضعی، آزاد است.

<p>نشان دهید هر مدول پروژکتیو متناهی-مولد روی یک حلقه&zwnj;ی جابجایی موضعی، آزاد است.</p>

فرض کنیم R حلقه‌ای جابجایی موضعی و M یک R-مدول متناهی-مولد پروژکتیو باشد. نشان دهید M آزاد است.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

فرض کنیم M = <x1,...,xn> یک دستگاه مولد مینیمال و m ایده‌آل ماکسیمال R باشد. در این صورت مدول آزادی مانند F با رتبه‌ی n موجود است به طوری که دنباله‌ی زیر دقیق باشد.

0KFM0

در این صورت دنباله‌ی زیر هم دقیق خواهد بود.

0KmKFmFMmM0

اما از طرفی می‌دانیم MmM و FmF به عنوان Rm- فضای برداری دارای بعد برابر هستند پس K = mK.

در نتیجه طبق لم ناکایاما K = 0. بنابراین M آزاد است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ