0 مخالف

آیا پروژکتیو است؟

<p>آیا <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac bevelled="true"><mi mathvariant="normal">&#8474;</mi><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi></mfrac></math> پروژکتیو است؟</p>

را به عنوان -مدول در نظر می‌گیریم. آیا گروه خارج قسمتی پروژکتیو است؟

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

فرض کنیم پروژکتیو باشد. می‌دانیم هر دنباله‌ای که به یک مدول پروژکتیو ختم شود، شکافته می‌شود. پس دنباله‌ی دقیق زیر را در نظر بگیریم

00

طبق فرض دنباله‌ی بالا شکافته می‌شود یعنی     و از طرفی جمع مستقیم دو مدول پروژکتیو، پروژکتیو است اما می‌دانیم یک گروه آبلی پروژکتیو نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ