0 مخالف

یک دستگاه صوتی صدایی با تراز شدت β1=40 dB و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت β2=60 dB ایجاد می‌کند. شدت‌های مربوط به این دو تراز(برحسب Wm2) به ترتیب I1 و I2 هستند. نسبت I2I1 چقدر است؟

<p>یک دستگاه صوتی صدایی با تراز شدت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>&#946;</mi><mn>1</mn></msub><mo>=</mo><mn>40</mn><mo>&#160;</mo><mi>d</mi><mi>B</mi></math> و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>&#946;</mi><mn>2</mn></msub><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#160;</mo><mi>d</mi><mi>B</mi></math> ایجاد می&zwnj;کند. شدت&zwnj;های مربوط به این دو تراز(برحسب <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac bevelled="true"><mi>W</mi><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup></mfrac></math>) به ترتیب&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>I</mi><mn>1</mn></msub></math> و&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>I</mi><mn>2</mn></msub></math> هستند. نسبت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><msub><mi>I</mi><mn>2</mn></msub><msub><mi>I</mi><mn>1</mn></msub></mfrac></math> چقدر است؟</p>

یک دستگاه صوتی صدایی با تراز شدت β1=40 dB و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت β2=60 dB ایجاد می‌کند. شدت‌های مربوط به این دو تراز(برحسب Wm2) به ترتیب I1 و I2 هستند. نسبت I2I1 چقدر است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

β2-β1=10 logI2I160-40=10logI2I12=logI2I1I2I1=100

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط