0 مخالف

  1. وقتی در خودروی ساکنی نشسته‌اید و خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند به صندلی فشرده می‌شوید. علت این پدیده را توضیح دهید.
  2. آزمایشی را طراحی کنید که با آن بتوان ثابت فنر را به دست آورد.

<ol>
<li>وقتی در خودروی ساکنی نشسته&zwnj;اید و خودرو ناگهان شروع به حرکت می&zwnj;کند به صندلی فشرده می&zwnj;شوید. علت این پدیده را توضیح دهید.</li>
<li>آزمایشی را طراحی کنید که با آن بتوان ثابت فنر را به دست آورد.</li>
</ol>

  1. وقتی در خودروی ساکنی نشسته‌اید و خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند به صندلی فشرده می‌شوید. علت این پدیده را توضیح دهید.
  2. آزمایشی را طراحی کنید که با آن بتوان ثابت فنر را به دست آورد.

# فیزیک
پاسخ‌ها

  1. در حرکت ناگهانی خودرو، سرنشینان به دلیل خاصیت لختی تمایل دارند به حالت سکون باقی بمانند، پس به سمت عقب به صندلی فشرده می‌شوند.
  2. فنری با طول اولیه‌ی L0 را از یک نقطه بطور قائم آویزان می‌کنیم و به سر دیگر آن جسمی به جرم m وصل می‌کنیم. پس از رسیدن فنر به حالت تعادل، تغییر طول فنر (x) را حساب کرده و از رابطه‌ی زیر ثابت فنر را به دست می‌آوریم:

 

kx-mg=0 k=mgx

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط