0 مخالف

شکل روبه‌رو نمودار مکان-زمان متحرکی را نشان می‌دهد که از حالت سکون با شتاب ثابت در امتداد محور x شروع به حرکت می‌کند

<p><span style="line-height: 24pt;">شکل روبه&zwnj;رو نمودار مکان-زمان متحرکی را نشان می&zwnj;دهد که از حالت سکون با شتاب ثابت در امتداد محور&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi></math> شروع به حرکت می&zwnj;کند</span></p>

شکل روبه‌رو نمودار مکان-زمان متحرکی را نشان می‌دهد که از حالت سکون با شتاب ثابت در امتداد محور x شروع به حرکت می‌کند.

  1. حرکت این متحرک در بازه‌ی زمانی صفر تا 4s، تندشونده است یا کندشونده؟ چرا؟
  2. معادله‌ی مکان-زمان این متحرک را بدست آورید.

 

نمودار مکان-زمان یک متحرک

# فیزیک
پاسخ‌ها

  1. تندشونده، شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان که معرف اندازه‌ی سرعت متحرک است درجهت محور x، در حال افزایش است.
  2. x=12at2+ν0t+x00=(12a×16)-4a=12 ms2x=14t2-4

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط