0 مخالف

موجی عرضی دریک ریسمان با تندی νجوم به سمت راست حرکت می‌کند، در حالی که تندی ذره‌ی نشان داده شده‌ی ریسمان، νهرذ است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟

<p><span style="line-height: 24pt;">موجی عرضی دریک ریسمان با تندی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>&#957;</mi><mrow><mi>&#1580;</mi><mi>&#1608;</mi><mi>&#1605;</mi></mrow></msub></math> به سمت راست حرکت می&zwnj;کند، در حالی که تندی ذره&zwnj;ی نشان داده شده&zwnj;ی ریسمان،&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>&#957;</mi><mrow><mi>&#1607;</mi><mi>&#1585;</mi><mi>&#1584;</mi></mrow></msub></math> است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟</span></p>

شکل زیر موجی عرضی دریک ریسمان را نشان می‌دهد که با تندی νجوم به سمت راست حرکت می‌کند، در حالی که تندی ذره‌ی نشان داده شده‌ی ریسمان، νهرذ است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟

 

حرکت موجی عرضی در یک ریسمان

# فیزیک
پاسخ‌ها

خیر، تندی انتشار موج، به شرایط فیزیکی محیط بستگی دارد و با تغییر محیط تغییر خواهد کرد. در واقع تندی انتشار در یک محیط مقدار ثابتی است.

اما تندی ذره فقط به شرایط چشمه‌ی موج بستگی دارد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط