0 مخالف

پرتوی فرودی I شامل نورهای قرمز و آبی است که از هوا وارد یک محیط شفاف می‌شود. کدام یک از پرتوهای شکست، مسیر نور قرمز را نشان می‌دهد

<p><span style="line-height: 24pt;">پرتوی فرودی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>I</mi></math> شامل نورهای قرمز و آبی است که از هوا وارد یک محیط شفاف می&zwnj;شود. کدام یک از پرتوهای شکست، مسیر نور قرمز را نشان می&zwnj;دهد</span></p>

در شکل زیر، پرتوی فرودی I شامل نورهای قرمز و آبی است که از هوا وارد یک محیط شفاف می‌شود. کدام یک از پرتوهای شکست 1 یا 2، مسیر نور قرمز را نشان می‌دهد؟

 

پرتوی فرودی I شامل نورهای قرمز و آبی است که از هوا وارد یک محیط شفاف می‌شود

# فیزیک
پاسخ‌ها

پرتو 2، چون طول موج نور قرمز بیشتر از طول موج نور آبی است، بنابراین ضریب شکست پرتو قرمز کمتر است و کمتر منحرف می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط