0 مخالف

شخصی میان دو صخر‌ه‌ی قائم قرار دارد. فاصله‌ی شخص از صخره‌ی نزدیک‌تر 340 متر است. شخص فریاد می‌زند و اولین پژواک صدای خود را پس از 2 ثانیه و صدای پژواک دوم را  یک ثانیه بعد از پژواک اول می‌شنود. فاصله‌ی بین دو صخره چند متر است؟

<p>شخصی میان دو صخر&zwnj;ه&zwnj;ی قائم قرار دارد. فاصله&zwnj;ی شخص از صخره&zwnj;ی نزدیک&zwnj;تر 340 متر است. شخص فریاد می&zwnj;زند و اولین پژواک صدای خود را پس از 2 ثانیه و صدای پژواک دوم را&nbsp; یک ثانیه بعد از پژواک اول می&zwnj;شنود. فاصله&zwnj;ی بین دو صخره چند متر است؟</p>

شخصی میان دو صخر‌ه‌ی قائم قرار دارد. فاصله‌ی شخص از صخره‌ی نزدیک‌تر 340 متر است. شخص فریاد می‌زند و اولین پژواک صدای خود را پس از 2 ثانیه و صدای پژواک دوم را  یک ثانیه بعد از پژواک اول می‌شنود. فاصله‌ی بین دو صخره چند متر است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

ν=xt=3401

ν=2x'2t'

3401=2x'3x'=510 mL = 510+340=850 m

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط