0 مخالف

جعبه‌ی ساکنی به جرم 40 kg روی سطح افقی قرار دارد. ابتدا جعبه را با نیروی ثابت افقی 100 نیوتون، هل می‌دهیم و جعبه ساکن می‌ماند. هنگامی که نیروی افقی را به 120 نیوتون می‌رسانیم، جعبه در آستانه‌ی حرکت قرار میگیرد؛

<p>جعبه&zwnj;ی ساکنی به جرم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>40</mn><mo>&#160;</mo><mtext>kg</mtext></math> روی سطح افقی قرار دارد. ابتدا جعبه را با نیروی ثابت افقی 100 نیوتون، هل می&zwnj;دهیم و جعبه ساکن می&zwnj;ماند. هنگامی که نیروی افقی را به 120 نیوتون می&zwnj;رسانیم، جعبه در آستانه&zwnj;ی حرکت قرار میگیرد؛</p>

جعبه‌ی ساکنی به جرم 40 kg روی سطح افقی قرار دارد. ابتدا جعبه را با نیروی ثابت افقی 100 نیوتون، هل می‌دهیم و جعبه ساکن می‌ماند. هنگامی که نیروی افقی را به 120 نیوتون می‌رسانیم، جعبه در آستانه‌ی حرکت قرار میگیرد؛

  1. ضریب اصطکاک ایستایی بین سطح و جعبه چقدر است؟
  2. نیروی اصطکاک ایستایی در حالت اول چند نیوتون است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

  1. F-μsFN=ma120-μs×400=0μs=0.3
  2. F-Fs=0F=Fs=100 N

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط