0 مخالف

جملات ناقص را با کلمات مشخص شده کامل کنید. (یک کلمه اضافی است)

<p><span style="line-height: 24pt;">جملات ناقص را با کلمات مشخص شده کامل کنید. (یک کلمه اضافی است)</span></p>

جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک کلمه اضافی است)

 

shared, cooling, radiation, effectively, replaced

1. He played his role very ................... .

2. My sister .......... her food among the poor children.

3. My mother carefully ............. the China plate on the shelf.

4. Wind towers are natural air ............. systems and can be used instead of electrical air conditioners.

# زبان انگلیسی
پاسخ‌ها

در اولین سوال به دنبال قید هستیم پس effectively درست است.

سوال 2 در جای خالی نیاز به فعل دارد، با توجه به معنی shared درست خواهد بود ( معنی: خواهرم غذایش را میان بچه ‌های فقیر تقسیم کرد.)

در سوال 3 نیز نیاز به فعل داریم، با توجه یکی از معانی replace که سر جای خود گذاشتن می‌باشد، پس replaced صحیح است.

در مورد سوال آخر هم با توجه به معنی، cooling صحیح می‌باشد. (معنی: برج‌های بادی، سیستم‌های سردکننده‌ی هوای طبیعی هستند، که می‌توانند به جای دستگاه تهویه‌ی مطبوع برقی مورد استفاده قرار بگیرند.)

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ