0 مخالف

شخصی درون آسانسور ساکن روی ترازوی فنری ایستاده است و ترازو وزن او را 600 نیوتون نشان می‌دهد. در لحظه‌ی شروع حرکت آسانسور رو به بالا، ترازو عدد 750 نیوتون را نشان می‌دهد. شتاب حرکت آسانسور در این لحظه چقدر است؟

<p>شخصی درون آسانسور ساکن روی ترازوی فنری ایستاده است و ترازو وزن او را 600 نیوتون نشان می&zwnj;دهد. در لحظه&zwnj;ی شروع حرکت آسانسور رو به بالا، ترازو عدد 750 نیوتون را نشان می&zwnj;دهد. شتاب حرکت آسانسور در این لحظه چقدر است؟</p>

شخصی درون آسانسور ساکن روی ترازوی فنری ایستاده است و ترازو وزن او را 600 نیوتون نشان می‌دهد. در لحظه‌ی شروع حرکت آسانسور رو به بالا، ترازو عدد 750 نیوتون را نشان می‌دهد. شتاب حرکت آسانسور در این لحظه چقدر است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

 

FN-mg=ma750-600=60aa=2.5 ms2

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط