0 مخالف

معادله‌ی مکان-زمان متحرکی روی خط راست در SI به صورت x=-4t+6 است

<p>معادله&zwnj;ی مکان-زمان متحرکی روی خط راست در SI به صورت&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>4</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>6</mn></math> است</p>

معادله‌ی مکان-زمان متحرکی روی خط راست در SI به صورت x=-4t+6 است.

  1. این متحرک در چه لحظه‌ای از مبدأ مکان عبور کرده است؟
  2. آیا جهت حرکت این متحرک تغییر کرده است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

  1.                            0=-4t+6 t=64=1.5 s
  2. خیر         

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط