0 مخالف

فرایند تقطیر جز به جز را در مورد هوای مایع توضیح دهید

<p>فرایند تقطیر جز به جز را در مورد هوای مایع توضیح دهید</p>

فرایند تقطیر جز به جز را در مورد هوای مایع توضیح دهید؟

# شیمی
پاسخ‌ها

در ابتدا هوا را از صافی عبور می‌دهند تا گردوغبار آن گرفته شود سپس با استفاده از فشار، دمای ان را کاهش می‌دهند تا بخار آب بصورت یخ جدا شود، با ادامه این روند در دمای 70- درجه‌ی سانتیگراد گاز کربن دی اکسید، جامد می‌شود، با ادامه این فرایند تا 288- درجه‌ی سانتیگراد مخلوط سردی و مایع از چند گاز حاصل می‌شود که آن را وارد ستون تقطیر می‌کنند و اجزا براساس اختلاف دمای جوش جدا می‌شوند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ