0 مخالف

اگر منیزیم دارای سه ایزوتوب با اعداد جرمی 24 ،25، 26 و درصد فروانی سبک‌ترین و سنگین‌ترین ایزوتوپ 80 و 5 درصد باشد، جرم اتمی میانگین را حساب کنید

<p><span style="line-height: 24pt;">اگر منیزیم دارای سه ایزوتوب با اعداد جرمی 24 ،25، 26 و درصد فروانی سبک&zwnj;ترین و سنگین&zwnj;ترین ایزوتوپ 80 و 5 درصد باشد، جرم اتمی میانگین را حساب کنید</span></p>

اگر منیزیم دارای سه ایزوتوب با اعداد جرمی 24 ،25، 26 باشد و درصد فروانی سبک‌ترین و سنگین‌ترین ایزوتوپ به ترتیب 80 و 5 درصد باشد، جرم اتمی میانگین را حساب کنید

# شیمی
پاسخ‌ها

 

 

= (24 ×80)+(25×15)+(26×5)100 = 24.25جرم اتمی میانگین

 

1 مخالف
پیش نمایش پاسخ