0 مخالف

ایزوتوپ را تعریف کنید

<p>ایزوتوپ را تعریف کنید</p>

ایزوتوپ را تعریف کنید.

# شیمی
پاسخ‌ها

عناصری با عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت را ایزوتوپ می‌گویند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ