0 مخالف

نشان دهید مجموعه‌ی تمام بردارهایی از 3 که دارای طول حداکثر 1 باشند، زیرفضای برداری از 3 نیست

<p>نشان دهید مجموعه&zwnj;ی تمام بردارهایی از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi><mn>3</mn></msup></math> که دارای طول حداکثر 1 باشند، زیرفضای برداری از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi><mn>3</mn></msup></math> نیست</p>

فرض کنیم W = (a,b,c)| a2+ b2+c2  1   3. به عبارت دیگر  تمام W بردارهایی باشد که طول آنها از 1 بیشتر نیست. نشان دهید این زیرمجموعه، یک زیرفضای برداری از 3 نیست.

# جبر خطی
پاسخ‌ها

برای این که نشان دهیم یک زیرمجموعه، زیرفضای برداری نیست، کافی‌است نشان دهیم که عمل‌های تعریف‌شده روی زیرمجموعه‌ی دلخواه ما بسته نیستند.

فرض کنیم v = (1,0,0) , w = (0,1,0).

بوضوح هر دو عضو بالا، در W هستند. اما مجموع آن‌ها یعنی:

(1,0,0) + (0,1,0) = (1,1,0)

اما حاصل مجموع بالا در W نیست زیرا 12+12 = 2 > 1. پس عمل تعریف شده روی W بسته نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ