0 مخالف

نشان دهید مجموعه‌ی V = (a,b)|a,b   با جمع و ضرب اسکالر زیر فضای برداری نیست؟

<p>نشان دهید مجموعه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced open="{" close="}"><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>|</mo><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8712;</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></mrow></mfenced></math> با جمع و ضرب اسکالر زیر فضای برداری نیست؟</p>

نشان دهید مجموعه‌ی V = (a,b)|a,b   با جمع و ضرب اسکالری که در زیر تعریف می‌شود، تشکیل فضای برداری نمی‌دهد.

k(a,b) = (k2a,k2b)

(a,b) + (c,d) = (a+c,b+d)

# جبر خطی
پاسخ‌ها

کافی است مثالی بزنیم که یکی از اصول موضوعه‌ی تعریف فضای برداری برای آن برقرار نباشد.

فرض کنیم r=1, s=2 , v = (3,4). پس

(r+s)v = 3(3,4) = (27,36)rv + sv = 1(3,4) + 2(3,4) = (3,4) + (12,16) = (15,20)

در واقع نشان دادیم لزوما ضرب روی جمع پخش نمی‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ