0 مخالف

فرض کنیم A ماتریسی حقیقی خودتوان باشد، کدام گزینه صحیح است؟

<p>فرض کنیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> ماتریسی حقیقی خودتوان باشد، کدام گزینه صحیح است؟</p>

فرض کنیم ماتریسی حقیقی خودتوان باشد، کدام گزینه صحیح است؟

  1. I-12A خودتوان است.
  2. I-12A وارون‌پذیر است.
  3. I-A وارون‌پذیر است.
  4. I+A خودتوان است.

# جبر خطی
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3 صحیح است زیرا:

اگر $A$ را ماتریس $I$ در نظر بگیریم، گزینه‌های 1 و 2 رد می‌شوند.

اگر A = 1000000 گزینه‌ی 4 رد می‌شود.

0 مخالف

دستگاه I- 12AX=0 را در نظر بگیرید. نشان می‌دهیم این دستگاه فقط دارای جواب بدیهی X=0 است. می‌دانیم $A$ خودتوان است یعنی $A^2 = A$

 

I-12AX = 0  X = 12AXAX = 12A2X = 12AX12AX = 0  X=0 

 

در نتیجه I-12A وارون‌پذیر است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ