0 مخالف

اگر ماتریس $A$، $m \times n$ و $B$، $n \times m$ باشد و $n < m$، آنگاه $AB$ معکوس‌پذیر نیست

<p>اگر ماتریس $A$، $m \times n$ و $B$، $n \times m$ باشد و $n &lt; m$، آنگاه $AB$ معکوس&zwnj;پذیر نیست</p>

اگر $A$ ماتریسی $m \times n$ و $B$ ماتریسی $n \times m$ باشد و $n < m$، آنگاه $AB$ معکوس‌پذیر نیست

# جبر خطی
پاسخ‌ها

دستگاه $BX=0$ را در نظر بگیرید، چون $n < m$ پس تعداد مجهولات بیشتر از تعداد معادلات است و دستگاه جواب غیربدیهی دارد. حال اگر $AB$ معکوس‌پذیر باشد و فرض کنیم ماتریس $C$ معکوس آن باشد، پس $CAB = I$ لذا

 

$CABX=CA \times 0 = 0$

 

$\Rightarrow X = 0$

 

یعنی دستگاه جواب غیربدیهی ندارد و این متناقض با وجود جواب غیربدیهی برای دستگاه است، بنابراین $AB$ معکوس‌پذیر نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ