0 مخالف

حاصلضرب دو ماتریس خودتوان، خودتوان است؟

<p>حاصلضرب دو ماتریس خودتوان، خودتوان است؟</p>

آیا حاصلضرب دو ماتریس خودتوان، ماتریسی خودتوان است؟

# جبر خطی
پاسخ‌ها

 

خیر، حاصلضرب دو ماتریس خودتوان، لزوما خودتوان نیست. به عنوان مثال فرض کنیم

 

A = 1100 و B = 0101

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ